www.acledabank.com.la

ຂ່າວລ່າສຸດ

ຜະລິດຕະພັນໃໝ່

ເງິນຝາກ

ສິນເຊື່ອ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ACLEDA Bank Plc. ເປັນທະນາຄານຊັ້ນນຳໃນປະເທດກຳປູເຈຍ ແລະ ທະນາຄານທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກບໍລິສັດປະກັນໄພມາດຕະຖານສາກົນ (262 ສາຂາ)

ACLEDA INSTITUTE OF BUSINESS, ເປັນບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງ ACLEDA Bank Plc. ເຊິ່ງຈະເປັນສະຖາບັນທຸລະກິດຊັ້ນນຳທີ່ມີມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສູງເພື່ອພັດທະນາຄົນໃນລຸ້ນຕໍ່ໆໄປໃນອະນາຄົດເພື່ອສະໜັບສະໜູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປະເທດກຳປູເຈຍ ແລະ ພາກພື້ນ

ACLEDA Securities Plc. ເປັນບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງ ACLEDA Bank Plc. ແລະ ໃຫ້ບໍລິການເປັນນາຍໜ້າໃນການຊື້-ຂາຍ ຫຼັກຊັບ, ຕົວແທນຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ເປັນຕົວແທນ Bondholders ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ສະຖາບັນ, ນັກລົງທຶນ ແລະ ສາທາລະນະຊົນ

ACLEDA MFI Myanmar Co., Ltd. ເປັນອີກໜຶ່ງບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງ ACLEDA Bank Plc. ແລະ ດຳເນີນງານໃນຮູບແບບສະຖາບັນການເງິນຢູ່ທີ່ ສາທາລະນະລັດສະຫະພາບມຽນມາ (17 ສາຂາ)

ຜັງເວັບໄຊ ແບບຟອມ ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍ ຜູ້ກຳລັງເຂົ້າຊົມ: 3 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 411 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ວານນີ້: 665
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່