www.acledabank.com.la

homenavigate_nextຜະລິດຕະພັນ & ບໍລິການnavigate_nextລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນnavigate_nextສິນເຊື່ອnavigate_nextສິນເຊື່ອສ້ອມແປງທີ່ຢູ່ອາໄສ

ສິນເຊື່ອສ້ອມແປງທີ່ຢູ່ອາໄສ

ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມີຄວາມຍິນດີແນະນໍາຜະລິດຕະພັນຂອງທະນາຄານ - ສິນເຊື່ອສ້ອມແປງທີ່ຢູ່ອາໃສ ໃຫ້ກັບທ່ານ, ທ່ານ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັງປຸງເຮືອນຂອງທ່ານ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານໃຊ້ຊີວິດໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ເງິນກູ້ໄລຍະເວລາຍາວ ແລະ ດອກເບ້ຍຕ່ຳ
 • ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນງາມເພື່ອຢູ່ຮ່ວມກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານຢ່າງມີຄວາມສຸກ.

ສະກຸນເງິນ ແລະ ໄລຍະເວລາ

 • ສິນເຊື່ອສ້ອມແປງທີ່ຢູ່ອາໃສ ສາມາດປ່ອຍກູ້ສະກຸນເງິນກີບ, ບາດ ແລະ ໂດລາ.
 • ໄລຍະເວລາກູ້ສູງເຖິງ 6 ປີ ແລະ ຈະບໍ່ເກີນອາຍຸບຳນານຂອງທ່ານ ຫຼື ບໍ່ເກີນອາຍຸ 60 ປີ (ຈົນກວ່າຈະສິ້ນສຸດການຊຳລະເງິນກູ້)

ວົງເງິນກູ້ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ

 • ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ໃຫ້ສິນເຊື່ອສ້ອມແປງທີ່ຢູ່ອາໃສໃນວົງເງິນສູງເຖິງ 600.000.000 ກີບ, 2.500.000 ບາດ, 75.000 ໂດລາ
 • ອັດຕາດອກເບ້ຍ 8% ຫາ 16% ຕໍ່ປີ

ເງື່ອນໄຂລູກຄ້າ

 • ມີອາຊີບທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມີທີ່ຢູ່ອາໄສໃນ ສປປ ລາວ
 • ມີອາຊີບ, ເງິນເດືອນ ຫຼື ທຸລະກິດ
 • ມີປະຫວັດ, ມີຊື່ສຽງ, ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ ແລະ ຈິງໃຈຕໍ່ການຊຳລະຄືນໃຫ້ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ
 • ມີທີ່ຢູ່ອາໄສຖາວອນໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ
 • ບໍ່ເຄີຍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການກະທຳຜິດທາງອາຍາ
 • ບໍ່ມີການຍ້າຍທີ່ຢູ່ອາໄສໄປບ່ອນອື່ນທີ່ຢູ່ນອກພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ຈົນກວ່າເງິນກູ້ຈະຖືກຊຳລະໝົດ
 • ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນເຊັ່ນ: ບັດປະຈຳຕົວ, ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆ

ທ່ານຕ້ອງການ QR Code ສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່?

ທ່ານສາມາດຂໍ QR Code ຂອງເອຊີລີດາໂມບາຍສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້ ແລ້ວ ພວກເຮົົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ແລະ ຈັດກຽມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຊຳລະເງິນໃຫ້ທ່ານ

ສະໝັກເລີຍຕອນນີ້

ທ່ານພໍມີເວລາ 10 ນາທີເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່? ການເກັບກຳຜົນແມ່ນບໍ່ຖືກລະບຸຊື່

ເລີ່ມໃຫ້ຄຳເຫັນ

A real bank in your hands

91,092 PEOPLE USE THIS.

ຜັງເວັບໄຊ ແບບຟອມ ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍ ຜູ້ກຳລັງເຂົ້າຊົມ: 5 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 439 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ວານນີ້: 665
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່