www.acledabank.com.la

homenavigate_nextຜະລິດຕະພັນ & ການບໍລິການnavigate_nextລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນnavigate_nextສິນເຊື່ອnavigate_nextສິນເຊື່ອຂະໜາດກາງ

ສິນເຊື່ອຂະໜາດກາງ

ທາງອອກທາງການເງິນຄົບວົງຈອນສຳລັບການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານ!

ຄວາມສຳເລັດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຂຶ້ນກັບຫຼາຍປັດໃຈ, ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນການຮ່ວມມືກັບທະນາຄານທີ່ທ່ານສາມາດໄວ້ວາງໃຈໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ປະສົບການ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວຂອງທ່ານ ສາມາດຂ້າມຜ່ານອຸປະສັກທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາຄື ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທ່ານທາງດ້ານການເງິນ ດ້ວຍການແກ້ໄຂທີ່ຄອບຄຸມ ແລະ ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງປັບໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການສ່ວນບຸກຄົນຂອງບໍລິສັດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົານຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອມອບຜົນປະໂຫຍດໃນທຸກດ້ານໆໃຫ້ບໍລິສັດຂອງທ່ານ.

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະກຳລັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ, ຊື້ສະຖານທີ່ເພື້ອສ້າງສຳນັກງານ ຫຼື ຊອກຫາເງິນກູ້ເພື່ອໃຊ້ເປັນເງິນທຶນໝູນວຽນ, ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະ ສະໜອງເງິນກູ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ

ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມ, ວົງເງິນກູ້ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ

 • ເງິນກີບ
  • ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມເຖິງ 72 ເດືອນ
  • ວົງເງິນກູ້ຫຼາຍກວ່າ 600.000.000 ກີບ
  • ອັດຕາດອກເບ້ຍ 13% ຕໍ່ປີ
 • ເງິນໂດລາ
  • ໄລຍະກູ້ເຖິງ 72 ເດືອນ
  • ວົງເງິນກູ້ຫຼາຍກວ່າ 75.000 ໂດລາ
  • ອັດຕາດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປີ
 • ເງິນບາດ
  • ໄລຍະກູ້ເຖິງ 72 ເດືອນ
  • ວົງເງິນກູ້ຫຼາຍກວ່າ 2.500.000 ບາດ
  • ອັດຕາດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປີ

ເງື່ອນໄຂ

 • ມີອາຍຸ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປ
 • ມີທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນຂອງຕົນເອງ
 • ມີທຸລະກິດຂອງຕົນເອງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
 • ມີຄວາມຈິງໃຈທີ່ຈະຈ່າຍຄືນໃຫ້ກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ
 • ມີທຶນຂອງຕົນເອງ ຢ່າງໜ້ອຍ 20%
 • ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການຕື່ມແບບຟອມຂໍກູ້ຢືມເງິນທີ່ສຳນັກງານທະນາຄານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມ

contact_supportກະລຸນາຕິດຕໍ່ສາຂາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຢືນຢັນ

ທ່ານຕ້ອງການ QR Code ສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່?

ທ່ານສາມາດຂໍ QR Code ຂອງເອຊີລີດາໂມບາຍສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້ ແລ້ວ ພວກເຮົົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ແລະ ຈັດກຽມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຊຳລະເງິນໃຫ້ທ່ານ

ສະໝັກເລີຍຕອນນີ້

ທ່ານພໍມີເວລາ 10 ນາທີເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່? ການເກັບກຳຜົນແມ່ນບໍ່ຖືກລະບຸຊື່

ເລີ່ມໃຫ້ຄຳເຫັນ

A real bank in your hands

91,092 PEOPLE USE THIS.

ຜັງເວັບໄຊ ແບບຟອມ ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍ ຜູ້ກຳລັງເຂົ້າຊົມ: 5 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 397 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ວານນີ້: 665
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່