www.acledabank.com.la

homenavigate_nextຜະລິດຕະພັນ & ການບໍລິການnavigate_nextລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນnavigate_nextສິນເຊື່ອnavigate_nextສິນເຊື່ອເບີກເກີນບັນຊີ

ສິນເຊື່ອເບີກເກີນບັນຊີ

ເຮັດໃຫ້ທຸລະກຳຂອງທ່ານມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ສະເໝີ

ເຖິງວ່ານັກທຸລະກິດບາງຄົນມີການພັກຜ່ອນໃນມື້ທ້າຍອາທິດ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍພັກ! ເມື່ອທ່ານພົບບັນຫາສຸກເສີນທາງດ້ານເງິນທຶນ, ພວກເຮົາມີທາງອອກໃຫ້ທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປ.

ສິນເຊື່ອເບີກເກີນບັນຊີມີຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນ ຫຼື ເຫດການອື່ນໆທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງ. ການບໍລິການນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເຮັດທຸລະກໍາຂອງທ່ານ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບກະແສເງິນສົດຂອງທ່ານ.

ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມ, ວົງເງິນກູ້ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ

 • ເງິນກີບ
  • ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມເຖິງ 12 ເດືອນ
  • ວົງເງິນກູ້ເຖິງ 5% ຂອງທຶນຂອງທະນາຄານ
  • ອັດຕາດອກເບ້ຍ 13% ຕໍ່ປີ
 • ເງິນໂດລາ
  • ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມເຖິງ 12 ເດືອນ
  • ວົງເງິນກູ້ເຖິງ 5% ຂອງທຶນຂອງທະນາຄານ
  • ອັດຕາດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປີ
 • ເງິນບາດ
  • ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມເຖິງ 12 ເດືອນ
  • ວົງເງິນກູ້ເຖິງ 5% ຂອງທຶນຂອງທະນາຄານ
  • ອັດຕາດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປີ

ເງື່ອນໄຂ

 • ມີສະຖານະທຸລະກິດ ແລະ ກຳໄລທີ່ດີ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
 • ມີເອກະສານທີ່ສະແດງເຖິງຫຼັກຊັບຄົງທີ່, ບັດຄັງສິນຄ້າ, ຫຼື ເອກະສານທີ່ຍັງມີຜົນນຳໃຊ້ ເພື່ອນຳມາເປັນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ
 • ມີບັນຊີກະແສລາຍວັນກັບທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ
 • ສະໜອງໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ໃບດຸຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານໃຫ້ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ປະຈຳເດືອນ
 • ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການຕື່ມແບບຟອມຂໍກູ້ຢືມເງິນທີ່ສຳນັກງານທະນາຄານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມ

contact_supportສຳລັບເງື່ອນໄຂການບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ສາຂາທີ່ຢູ່ໃກ້ ຫຼື ສູນປະຊາສຳພັນຂອງພວກເຮົາ

ທ່ານຕ້ອງການ QR Code ສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່?

ທ່ານສາມາດຂໍ QR Code ຂອງເອຊີລີດາໂມບາຍສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້ ແລ້ວ ພວກເຮົົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ແລະ ຈັດກຽມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຊຳລະເງິນໃຫ້ທ່ານ

ສະໝັກເລີຍຕອນນີ້

ທ່ານພໍມີເວລາ 10 ນາທີເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່? ການເກັບກຳຜົນແມ່ນບໍ່ຖືກລະບຸຊື່

ເລີ່ມໃຫ້ຄຳເຫັນ

A real bank in your hands

91,092 PEOPLE USE THIS.

ຜັງເວັບໄຊ ແບບຟອມ ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍ ຜູ້ກຳລັງເຂົ້າຊົມ: 5 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 437 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ວານນີ້: 665
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່