www.acledabank.com.la

homenavigate_nextຜະລິດຕະພັນ & ການບໍລິການnavigate_nextລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນnavigate_nextສິນເຊື່ອnavigate_nextສິນເຊື່ອຂະໜາດນ້ອຍ

ສິນເຊື່ອຂະໜາດນ້ອຍ

ເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບຂອງທ່ານ ທ່ານຕ້ອງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ເຊັ່ນວ່າ: ເພີ່ມທຶນຂອງທ່ານ. ທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງການຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານກຳໄລໃນທຸລະກິດ ແຕ່ຍັງຕ້ອງການຜົນກຳໄລທີ່ຢັ້ງຢືນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວໃນໄລຍະຍາວ. ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການທຶນພຽງແຕ່ຄິດເຖິງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ.

ສິນເຊື່ອບຸກຄົນ

 • ເງິນກີບ
  • ໄລຍະກູ້ເຖິງ 72 ເດືອນ
  • ວົງເງິນກູ້ຈົນເຖິງ 600.000.000 ກີບ
  • ອັດຕາດອກເບ້ຍເລີ່ມແຕ່ 18% ຫາ 19% ຕໍ່ປີ
 • ເງິນໂດລາ
  • ໄລຍະກູ້ເຖິງ 72 ເດືອນ
  • ວົງເງິນກູ້ຈົນເຖິງ 75.000 ໂດລາ
  • ອັດຕາດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປີ
 • ເງິນບາດ
  • ໄລຍະກູ້ເຖິງ 72 ເດືອນ
  • ວົງເງິນກູ້ຈົນເຖິງ 2.500.000 ບາດ
  • ອັດຕາດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປີ

ສິນເຊື່ອກຸ່ມ

ສິນເຊື່ອກຸ່ມເປັນສິນເຊື່ອພິເສດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍທີ່ບໍ່ມີຊັບສິນພຽງພໍໃນການກູ້ຢືມ

 • ຈັດຕັ້ງກຸ່ມແຕ່ 2 ຫາ 10 ຄົນ
 • ໄລຍະກູ້ເຖິງ 12 ເດືອນ
 • ວົງເງິນກູ້ຈົນເຖິງ 15 ລ້ານກີບ ຫຼື 60.000 ບາດ ຕໍ່ ສະມາຊິກ 1 ຄົນ
 • ອັດຕາດອກເບ້ຍເລີ່ມແຕ່ 8% ຫາ 14% ຕໍ່ປີ

ເງື່ອນໄຂ

 • ມີອາຍຸ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປ
 • ມີທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນຂອງຕົນເອງ
 • ມີທຸລະກິດຂອງຕົນເອງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
 • ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນເຊັ່ນ: ບັດປະຈຳຕົວ, ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ, ໜັງຜ່ານແດນ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆ
 • ມີ ຫຼື ບໍ່ມີ ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ
 • ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການຕື່ມແບບຟອມຂໍກູ້ຢືມເງິນທີ່ສຳນັກງານທະນາຄານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມ

contact_supportກະລຸນາຕິດຕໍ່ສາຂາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຢືນຢັນ

ທ່ານຕ້ອງການ QR Code ສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່?

ທ່ານສາມາດຂໍ QR Code ຂອງເອຊີລີດາໂມບາຍສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້ ແລ້ວ ພວກເຮົົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ແລະ ຈັດກຽມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຊຳລະເງິນໃຫ້ທ່ານ

ສະໝັກເລີຍຕອນນີ້

ທ່ານພໍມີເວລາ 10 ນາທີເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່? ການເກັບກຳຜົນແມ່ນບໍ່ຖືກລະບຸຊື່

ເລີ່ມໃຫ້ຄຳເຫັນ

A real bank in your hands

91,092 PEOPLE USE THIS.

ຜັງເວັບໄຊ ແບບຟອມ ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍ ຜູ້ກຳລັງເຂົ້າຊົມ: 3 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 402 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ວານນີ້: 665
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່